Thursday, December 6, 2007

samizdat B92 - slobodan maldini: KAKO SAM IZBACEN IZ KUCE VELIKOG BRATAkako sam izbacen iz kuce velikog brata

KULTURNOJ JAVNOSTI

KAKO SAM IZBAČEN IZ KUĆE VELIKOG BRATAOvim Dopisom želim da Vas informišem o sledećem:

Dana 02.11.2006. godine Biblioteka grada Beograda, u ime Skupštine grada Beograda, je zaključila Ugovor Br. 5174/15 sa preduzećem »Samizdat B92«, u skladu sa odlukom Komisije za stimulaciju kapitalnih izdavačkih projekata u oblasti umetnosti, društvenih i humanističkih nauka i zaključkom gradonačelnika Beograda, o sufinansiranju iz budžeta grada Beograda dela »Enciklopedija arhitekture knjige 3. i 4.«, čiji sam ja autor, u iznosu 1.200.000 dinara.
Dana 01.11.2007. »Radio-difuzno preduzeće RDP B92«, koje nije nosilac ugovora sa Bibliotekom grada Beograda, je sačinilo Ugovor sa Slobodanom Maldinijem, koji je »RDP B92« antidatiralo na datum 20.10.2007. iz, kako je Slobodanu Maldiniju predočeno, »razloga njihovog odnosa u vezi rokova prema Biblioteci grada Beograda«. Ugovor je »RDP B92« potpisalo, pečatom overilo i zavelo dana 12.11.2007. godine, pod red. br. 642/2007., odnosno, jednu godinu i deset dana nakon potpisivanja Ugovora sa Bibliotekom grada Beograda, odnosno, deset dana nakon isteka roka za realizaciju predmeta Ugovora izmedju Biblioteke grada Beograda i Samizdata B92. Tada je meni ugovor i dostavljen na ruke. Nakon samo četiri dana od potpisivanja i dostavljanja Ugovora, dana 16.11.2007. godine, »RDP B92« je meni poslalo »Obaveštenje o jednostranom raskidu Izdavačkog ugovora sa Slobodanom Maldinijem« u kojem najavljuje povraćaj sredstava koja je preduzeće »Samizdat B92« dobilo od Biblioteke grada Beograda za ovaj projekat i najavljuje tužbu protiv mene za naplatu zatezne kamate na sredstva koje je »Samizdat B92« dobilo od Biblioteke grada Beograda i nastupanje štete. Kao obrazloženje raskida ugovora, »RDP B92« je navelo:

- To što sam ja dana 31.oktobra 2007. za moju knjigu, čiji sam ja jedini autor, registrovao ISBN broj na svoje ime kao autora edicije »Enciklopedije arhitekture«, što je, inače, bila moja zakonska obaveza. Ovo nije protivzakonito; činjenica je da niti sam ja bilo kom prodao svoja autorska prava nad edicijom »Enciklopedija arhitekture« ili tomovima 3. i 4., niti je dogovoreno bilo šta suprotno sa »Samizdatom B92«. Za knjigu sam takodje registrovao ISBN broj i CIP broj na ime »Samizdata B92«, samo za tomove 3. i 4., što nije protivzakonito, a ISBN broj »SamizdataB92« sam stavio u impresumu knjige, čime sam ispunio, a nisam ničim povredio bilo kakva prava »Samizdata B92«.
- Što nisam završio rukopis knjige u potrebnom roku. Ovo nije tačno, jer postoje činjenice i dokazi koji pokazuju suprotno. Štaviše, ne bih mogao 31.oktobra 2007. da dobijem ISBN i CIP broj ukoliko nisam predao knjigu u formi spremnoj za štampu. Takodje, »Samizdat B92« ne bi mogao da dobije svoj ISBN broj niti CIP katalogizaciju u publikaciji Narodne biblioteke Srbije, da knjiga nije dostavljena Narodnoj biblioteci Srbije u obliku koji je definitivno spreman za štampu.
- Što nisam stavio u imresumu toma 4. knjige grafički znak »Samizdata B92« koji je predstavljen u obliku pečata zelene boje i grafički znak Skupštine grada Beograda u obliku grba grada Beograda u boji, na isti način kako sam to stavio u impresumu toma 3. knjige. Ovo nije tačno, jer u impresumu knjige se nalazi logo »Samizdata B92« i grb grada Beograda. Takodje, napominjem da nije postojao takav uslov niti dogovor po tom pitanju. Postojao je uslov Skupštine grada Beograda da se na delu posebno naznači da je Grad Beograd – Sekretarijat za kulturu učestvovao u finasiranju dela, što sam ja i stavio u impresum knjige.
- Što sam dana 31. oktobra 2007. godine zaključio Ugovor sa štamparijom »Intergraf«, mada je to morao da uradi izdavač »Samizdat B92«. Činjenica je da »Samizdat B92« nije želeo da sačini, niti je sačinio bilo kakav ugovor, sa bilo kojim štamparem, mada je imao najmanje tri ponude štamparija za štampanje knjige »Enciklopedija arhitekture«, tokom vremena mnogo pre isteka roka za realizaciju projekta, o čemu postoje dokazi.
- »Samizdat B92« je bio obavezan ugovorom koji je zaključio sa Bibliotekom grada Beograda 02.1102006. da u roku od godinu dana od dana zaključenja ugovora realizuje projekat za koji je primio finansijska sredstva za izdavanje »Enciklopedije arhitekture, tom 3. i 4.« autora Slobodana Maldinija. Činjenica je da »Samizdat B92« nije realizovao projekat u roku koji je ugovorio sa Bibliotekom grada Beograda. Nasuprot, »Radio-difuzno preduzeće B92« tvrdi da sam ih ja, Slobodan Maldini, neispunjenjem ugovora i pokušajem dovodjenja u zabludu, onemogućio u izvršenju realizacije moje knjige.
- Na osnovu prethodnih tvrdnji, »Radio-difuzno preduzeće B92« je dana 16.11.2007. jednostrano raskinulo ugovor sa Maldinijem.
- Činjenica je da tvrdnje koje navodi »RDP B92« u Raskidu ugovora nisu dovoljan razlog za raskidanje ugovora,
- Činjenica je da je Ugovor raskinut samo 4 dana nakon njegovog potpisivanja.
- Sve navedene činjenice, koje »RDP B92« navodi kao razlog raskida ugovora bile su poznate »RDP B92« pre zaključivanja ugovora sa Slobodanom Maldinijem i nisu bile osporene prilikom zaključivanja ugovora, kojeg je »RDP B92« potpisalo, pečatiralo i zavelo dana 12.11.2007. godine, što je još jedna potvrda da one nisu bile od bitnog značaja za raskid ugovora sa Slobodanom Maldinijem, već da je uzrok poptuno drugi.

Činjenično stanje je bitno drugačije od onog kakvog ga predstavlja »RDP B92«:


- Slobodan Maldini je bio taj koji je upozorio »Samizdat B92« o približavanju roka u kojem je potrebno da se realizuje projekat po ugovoru izmedju »Samizdata B92« i Biblioteke grada
- Takodje, Slobodan Maldini je najavio skori izlazak knjige iz štampe, što pokazuje da je imao nameru izdavanja knjige i da je završio knjigu u roku. U dnevnom listu »Novosti« je dana 05. novembra 2007. godine, pre nego što je Maldini imao u rukama zaključen i potpisan Ugovor sa »RDP B92«, izašla je najava knjige: »Enciklopedija arhitekture Slobodana Maldinija – dva nova toma, Sizifovski posao«.
- Nasuprot Slobodanu Maldiniju, »Samizdat B92« nije izvršilo nikakvu najavu Maldinijeve knjige, pa čak to nije uradilo ni na Sajmu knjiga, već je to na Sajmu uradio Maldini lično, ali ne na štandu »Samizdata B92«, jer tamo nije postojala želja da se izvrši promocija knjige, mada je u programu realizacije knjige koji je »Samizdat B92« predao Skupštini grada Beograda 15.avgusta 2006. to bilo predvidjeno, pa su čak za ovu svrhu bila predvidjena sredstva u budžetu. Ovo govori o nezainteresovanosti i nepostojanju namere »Samizdata B92« za objavljivanje Maldinijeve knjige.
- Slobodan Maldini je krajem oktobra 2007. upozorio »Samizdat B92« da se približava rok za izdavanje knjige, a da ne postoje ugovori niti sa njim niti sa štamparijom. Medjutim, bez obzira na približavanje roka, u to vreme je celokupno ljudstvo »Samizdata B92« bilo na pripremama za Sajam knjiga u Beogradu, a potom na kolektivnom godišnjem odmoru, koji je dat neposredno nakon završetka Sajma knjiga u Beogradu, te nije bilo volje da se bilo šta preduzme.
- Godinu dana nakon što je »Samizdat B92« primio sredstva od skupštine grada za izdavanje knjige Slobodana Maldinija, »Samizdat B92«, bez obzira na insistiranja Maldinija tokom perioda od godinu dana, nije načinio bilo kakav ugovor sa njim, na šta Maldini nije mogao da utiče.
- Dana 31.10.2007., svega dva dana pre roka za realizaciju sredstava koji je bio 02.11.2007., »Samidat B92« je uputio pismeni dopis Slobodanu Maldiniju da dodje sutradan, 01.11.2007. da sa »Samizdatom B92« potpiše ugovor »kojim će njegova autorska prava biti zaštićena«.
- Ugovor sa Maldinijem nije napravilo preduzeće »Samizdat B92«, bez obzira na činjenicu da je »Samizdat B92« bilo nosilac sredstava namenjenih za sufinansiranje knjige, već je ugovor potpisalo drugo preduzeće, koje nije izdavačko preduzeće niti je nosilac sredstava iz donacije Skupštine grada za moju knjigu: »Radio-difuzno preduzeće B92«. Ugovor je potpisao Veran Matić. Ovo je uradjeno na taj način što je, mimo znanja i volje Maldinija, zamenjena prva strana Ugovora i umetnuta strana sa memorandumom firme »Radio-difuzno preduzeće RDP B92«, a ne izdavačkog preduzeća »Samizdat B92«, a što nije bilo dogovoreno medju ugovornim stranama.
- Ugovor je potpisalo i zavelo zavodnim pečatom »RDP B92« pod brojem 642/2007 dana 12.11.2007. godine, dakle 10-tog dana nakon isteka roka za realizaciju dobijenih sredstava za sufinansiranje knjige Slobodana Maldinija. Na insistiranje Maldinija da dobije Ugovor pre isticanja roka 02.novembra 2007., odgovoreno mu je da »ugovor još nije potpisan«.
- Obzirom na činjenično stanje nemanja ugovora sa »Samizdatom B92« - ugovor sa izdavačkim preduzećem »Samizdatom B92 ne postoji ni dan danas - a budući da mi je bila poznata činjenica isteka roka po ugovoru izmedju »Samizdata B92« i Biblioteke grada Beograda dana 02.11.2007., takodje, obzirom da ja ničim nisam mogao da utičem na namere niti poteze »Samizdata B92«, a da bih zaštitio sebe i da bih zaštitio i realizovao celokupan projekat, ja sam učinio sledeće:

- Dana 31.10.2007. godine, dva dana pre isteka roka za realizaciju projekta i dvanaest dana pre potpisivanja i zavodjenja Ugovora od strane »RDP B92«, videvši da »Samizdat B92« nema nameru da registruje izdanje, jer sa mnom još uvek nije ni napravio ugovor, ja sam registrovao ISBN broj i CIP broj mene kao autora, budući da se radi o ediciji »Enciklopedija arhitekture, koja se sastoji od ukupno 7 tomova, od kojih sam ja samostalno izdao tomove 1. i 2., dok su tomovi 3. i 4. delovi edicije koje treba da zajedno sa mnom objavi »Samizdat B92«.
To što sam ja preduzeo predstavlja moju zakonsku obavezu. Takodje, u Narodnoj biblioteci su mi ukazali da moram da izvadim svoj ISBN i CIP broj, jer sam ja autor edicije »Enciklopedija arhitekture«, takodje, to je zaštita mog autorstva nad knjigom i edicijom, budući da autorska prava nad edicijom niti tomovima 3. i 4. nisam nikome ustupio niti prodao, već sam ih zadržao za sebe.
Takodje, to je potvrda da sam dana 31.10.2007., odnosno dva dana pre roka izvršio pisanje i grafičku pripremu celokupne knjige, budući da je činjenica da samo na osnovu knjige koja je predata Narodnoj biblioteci u formi koja je pripremljena za štampu, mogu da je registrujem idobijem registracioni broj.
- Istog dana, 31.10.2007., pre nego što sam imao bilo kakav ugovor sa »Samizdatom B92«, da bih spasao realizaciju objavljivanja moje knjige, znajući da »Samizdat B92« nema nameru niti može fizički da u roku od dva dana zaključi ugovor sa štamparom, takodje, obzirom na činjenicu da sam ja iz sopstvenih sredstava trebalo da finansiram ukupan iznos 782.400 dinara nedostajućih sredstava za štampanje moje knjige, ja sam zaključio ugovor sa štamparijom »Intergraf« o štampanju moje knjige, u onom delu u kojem ja ulažem sopstvena finansijska sredstva. Na osnovu tog ugovora, štampar je, o mom trošku kupio hartiju za štampanje.
- Sa ovom štamparijom sam zaključio Ugovor obzirom na prethodnu činjenicu i činjenicu da je ista štamparija već dala ponudu koja je bila najprihvatljivija; da je štamparija već prethodno štampala moju »Enciklopediju arhitekture«, tomove 1. i 2. i obzirom da je već štampala knjigu Meri Holingsvort: »Umetnost u istoriji sveta«, koju je sufinansirala Skupština grada Beograda 2006. godine i koji kvalitet knjige sam predvideo za »Enciklopediju arhitekture« tom. 3. i 4.
- Takodje, opredelio sam se za predmetnog štampara obzirom na činjenicu da su dve štamparije, koje mi je preporučilo »Samizdat B92«: Rotografika iz Subotice i »Grafičar« iz Užica, bile u svojim ponudama oko 20% skuplje od štamparije »Intergraf«, uz lošiji kvalitet knjige

- Bitno činjenično stanje vezano za štampanje knjige Slobodan Maldini: »Enciklopedija arhitekture« 3. i 4. je sledeće:


- Iznos sredstava koja je izdavačka kuća »Samizdat B92« dobila od skupštine grada Beograda na ime sufinansiranja realizacije delaSlobodana Maldinija je: 1.200.000 dinara,
- Medjutim, ukupna vrednost sredstava koja su potrebna za štampu je (sa pdv-om): 1.982.400 dinara, što je mnogo više od donacije Skupštine grada Beograda
- Veći iznos štampe knjige od onog kojeg je sufinansirala Skupština grada je bio predvidjen budžetom kojeg je »Samizdat B92« predala u Molbi na konkurs Skupštini grada 15. avgusta 2006. godine
- Nedostajuća sredstva za štampanje knjige u iznosu 782.400 dinara obezbedio sam lično ja iz sopstvenih sredstava
- »Samizdat B92« ni »RDP B92« nisu bili voljni da svojim sredstvima sufinansiraju realizaciju knjige i
- »Samizdat B92« ni »RDP B92« nisu bili protivni da ja sufinansiram štampanje knjige svojim ličnim sredstvima, bez obzira na činjenicu da se radi o sredstvima čiji je iznos veći od 65% dobijene donacije od Skupštine grada Beograda
- Medjutim, »Samizdat B92« i »RDP B92« su isključivi da, pored činjenice da oni nisu investitori realizacije projekta - već su investitori Skupština grada Beograda i Slobodan Maldini - budu jedini izdavači,a po tom osnovu budu i jedini nosioci i jedini raspolažu tiražom štampanih knjiga »Enciklopedija arhitekture« tomovi 3. i 4.
- Takodje, »RDP B92« je fiksiralo minimalan iznos prodajne cene knjige »Enciklopedija arhitekture« 3. i 4. na 10.500 dinara plus pdv, što iznosi: 11.340 dinara, bez obzira na činjenicu da je u budžetu koji je predat Skupštini grada Beograda za iste knjige bilo: 6.000 dinara, jer se radi o nekomercijalnoj knjizi, koja je donirana sredstvima Skupštine grada Beograda. Cena koju je definisalo »RDP B92« nije tržišna vrednost, a ova cena bi onemogućila prodaju knjige. Na taj način, lična sredstva koja bi Slobodan Maldini uložio u štampanje knjige, ne bi mogla lako da se vrate
- Takodje, »RDP B92« je fiksiralo svoju minimalnu zaradu na 3.150.000 dinara, što je nerealno i u suprotnosti je sa budžetom koji je predat Skupštini grada Beograda 15.1vgusta 2006. godine

- Bez obzira na prethodno izneto činjenično stanje: da je sufinansijer štampanja knjige u iznosu većem od 65% vrednosti štampanja, Slobodan Maldini; da je Slobodan Maldini jedini finansijer realizacije knjige do momenta štampanja, uključujući i prelom, na kojoj radi nekoliko godina zajedno sa saradnicima, »Radio-difuzno preduzeće B92« je isključivo u svom zahtevu da ono bude jedini izdavač knjige, koji će prvi i jedini zakonski da raspolaže pravom na knjigu i istovremeno da ne uloži ni jedan dinar u izdavanje knjige

- Činjenica je da su finansijeri realizacije projekta:

- Slobodan Maldini, koji radi na projektu »Enciklopedije arhitekture« počev od 1998. godine, pa sve do danas, odnosno u periodu od 10 godina, uključujući i tomove 3. i 4., koje Maldini radi, uključujući i pripremu za štampu, o sopstvenom trošku od 2004. godine, skoro 4 godine.
- Takodje, Maldini je sufinansijer štampe knjige u iznosu 782.400 dinara
- Skupština grada Beograda je sufinansijer bruto iznosa 1.200.000dinara za štampanje knjige, koji je prenela na račun »Samizdata B92« pre godinu dana, medjutim, samizdat je sa Maldinijem potpisao ugovor tek 12.11.2007. godine, nakon isteka roka za realizaciju dela, tako da je Maldini godinu dana radio bez ikakvog ugovora, na šta nije mogao da utiče

- »Samizdat B92« je insistiralo da ono bude jedini izdavač knjige, pri tom je takodje insistiralo da »Samizdat B92« ne bude sufinansijer štampanja knjige, već da to budu Slobodan Maldini i Skupština grada Beograda
- Ovo nije prihvatljivo za Slobodana Maldinija u onom delu u kojem je on sufinansijer realizacije projekta u iznosu 782.400 dinara
- »Samizdat B92« do danas nije imao nikakve troškove niti ulaganja, mada je prema budžetu, koji je dao Skupštini grada Beograda 15. avgusta 2006., pristalo na ulaganja u projekat tokom 2007. godine u iznosu 288.000 dinara, a što nije izvršilo i taj iznos je pao takodje na teret Slobodana Maldinija

Činjenično stanje vezano za realizaciju knjige »Enciklopedija arhitekture« 3. i 4. je sledeće:

- Celokupna priprema za štampu završena je od strane i na račun Slobodana Maldinija dana 31.10.2007. godine, kada je to potvrdjeno registrovanjem knjige u Narodnoj biblioteci.
- Na dan 2.11.2007. godine kupljena je kompletna količina hartije za štampu, kunstdruk 135 gr, na račun Slobodana Maldinija, što predstavlja najveću stavku u finansiranju štampe
- Tokom prve nedelje novembra prvih 100 štamparskih ploča je osvetljeno u CTP studiju, na račun Slobodana Maldinija
- Da su sredstva Skupštine grada Beograda u iznosu 1.200.000 dinara bila realizovana na dan 2.11.2007. godine od strane preduzeća »Samizdat B92«, knjiga je realno trebalo da izadju iz štampe za 10 dana, odnosno, 12.11.2007. godine, kada bi Biblioteka grada imala svoje ugovorene primerke knjige
- Nakon Pisma »Radio-difuznog preduzeća B92« Maldiniju od 16.11.2007. kojim je jednostrano raskinulo ugovor sa Slobodanom Maldinijem, kojeg je overilo samo četiri dana pre toga 12.11.2007., i odluke da vrati Biblioteci grada Beograda sredstva koja je primilo drugo preduzeće »Samizdat B92« od Biblioteke grada Beograda još pre godinu dana, realizacija projekta je dovedena u tešku situaciju, a načinjeni veliki troškovi na račun Slobodana Maldinija.
- Bez obzira na stvarnu činjenicu da je Slobodan Maldini jedini stvarno oštećen u celom poslu, »RDP B92« je najavilo tužbu protiv njega za nadoknadu štete i nadoknadu zatezne kamate koju treba »Samizdat B92« da isplati Biblioteci grada Beograda. Medjutim, činjenice su sledeće:

- predmetna sredstva nikada nisu ni bila na računu Slobodana Maldinija, niti je on bilo kada raspolagao sa bilo kojim delom tih sredstava
- da je ugovor sa izmedju „RDP B92“ i Maldinija potpisan nakon isteka ugovorne obaveze izmedju „Samizdata B92“ i Biblioteke grada Beograda
- da je ugovor izmedju »RDP B92« sa Maldinijem postojao samo 4 dana, za koji period nije moguće ni govoriti o bilo kakvoj kamati ili nanetoj šteti, niti o bilo kakvom kršenju odredbi iz ugovora tokom 4 dana trajanja, tim pre jer se radi o projektu koji Maldini radi 10 godina, a ne 4 dana
- da je »RDP B92« jednostrano raskinulo ugovor sa Maldinijem, bez ikakvog prethodnog predloga za bilo kakvo mirno sporazumno rešenje nastale situacije ili bilo kakvog prethodnog predloga za raskid ugovora
- da je »RDP B92« nakon raskidanja ugovora sa Maldinijem, jednostrano zatražio od Biblioteke grada Beograda instrukcije da vrati dobijena sredstva, a da do tada im ta sredstva niko nije ni tražio da vrate, bez obzira što je projekat za koji su sredstva namenjena realizovan: knjiga je napisana, pripremljena za štampu, a kupljena i hartija za štampu o trošku Maldinija
- da »RDP B92« nije ni potražio rešenje za nastali problem, bilo sa Maldinijem ili sa Skupštinom grada Beograda

Obzirom na nastalu situaciju i obzirom na činjenicu da ja radim na realizaciji projekta »Enciklopedija arhitekture« u periodu proteklih 10 godina, počev od 1998. godine pa sve do danas, da sam o sopstvenom trošku izdao tomove 1. i 2., da sam za njih dobio nagrade »Izdavački poduhvat godine na Beogradskom sajmu 2004. i Nagradu Salona arhitekture 2005., da mi predstoji još niz godina rada da zaokružim delo koje treba da sadrži ukupno 7 tomova, što potvrdjuje moju životnu opredeljenost za ovaj kapitalni projekat, da u štampanje novih tomova 3. i 4. ulažem sopstvena sredstva, pored dobre volje i donacije Skupštine grada Beograda, zbog neprofesionalnog odnosa prema poslu od strane »Samizdata B92« ova donacija je propala, a realizacija projekta je postala za mene izuzetno teška. Zbog svega ovog, izražavam žaljenje zbog velike greške koju sam načinio pre nešto više od godinu dana, kada sam se opredelio za izdavačku kuću »Samizdat B92« za koju sam imao pogrešno mišljenje da je profesionalna, korektna i pre svega da joj je cilj kultura, a ne novac. PREVARIO SAM SE.

Nadam se da će kulturna javnost moći da ceni moje napore i da može da ih razume na pravi način obzirom na činjenicu da je ono čime se ja bavim, a to je rad na polju kulture, u Srbiji, delatnost koja je izuzetno teška, gotovo nemoguća u sadašnjim uslovima. Ako ne, KUĆA VELIKOG BRATA I DALJE OSTAJE OTVORENA... ZA NEKE DRUGE »KULTURNE RADNIKE«...

Slobodan Maldini

7 comments:

maldini said...

> P.S.:
>
> A shto se tiche cinika koji su ukrali naziv SAMIZDAT (od ljudi sa b92 koji su se borili za slobodu),
> chudi me da te chudi njihovo ponashanje!?
>
> Pa znash kako su osnovani & sa kojom misijom...
> Ne, ne govorim o njihovojulozi tokom ratova (bilo pa proshlo),
> govorim o nihovoj misiji uvodjenja NeoLiberalnog Sistema u Srbiji.
>
> Ti znash moje mishljenje o tome, pisao sam...

> NeoLiberalizam je
> Komunistichki Kapitalizam -
> Globalni Gulag - Radni Logor na celoj Planeti...
>
> Chudi me da si bash njih izabrao?
> A onda se iznenadio da su te pokrali....

Dr. Agan

maldini said...

Naravno da si se rasturio. Ta tvoja nenormalna posvećenost te je sprečila da uočiš jednu očiglednu stvar: izdavačka kuća u sastavu jedne radio televizijske kuće, koja za sebe tvrdi da je demokratska i posvećena kulturi, a koja emituje jednog Velikog brata, nikako nije smela biti tvoj izbor u poslu koji je ne samo iz domena kulture, već i fundamentalni istorijski projekt za Srbiju. Pa taj Veran Matić mešetari gde god stigne, od USA ambasade do Vlade Srbije, Miškovića i ko zna gde sve ne.
Prvi deo mog pisamceta u kojem ne spomijem gdina Matića će biti osnov mog commenta na tvoj blog post. Tema zaslužuje bar jedan komentar od nekog ko sebe smatra kulturnim radnikom. Voleo bih da se posle mog commenta pojavi još pozitivih reakcija.
Javiću ti kad objavim.

Aux Maniere
S. Sajin

maldini said...

Nije mi drago da cujem da se taj izdavac tako lose poneo prema tebi i da imas tako neprijatno iskustvo…..

Razumem te potpuno kada kazes da je sve to tako u Srbijici. Naravno , tim pre, kada se ima u vidu da je u Srbijici posle komiunjarskog vremena doslo vreme raznoraznih deltoida I ostalog olosa …..

Thanks,Cao

Misha (Milosh Pavlovitz, architect)

maldini said...

Dragi kolega, pogledala sam vas blog i komentare - i mogu samo da se prikljucim razmisljanju kako je danas tesko nesto raditi u Srbijici, a posebno usamljeno, herojski, kako vi to cinite. Nadam se, ipak, da ce se naci neko mudar da preuizme vasu knjigu i da cete vi biti istrajni u svom vaznom poslu.
Zelim vam drugu vrstu uspeha u Novoj godini........... Srdacno i prijateljski,
Irina Subotic

maldini said...

U stvari, moj izbor izdavačke kuće "Samizdat B92" došao je nakon bezuspešnog pokušaja da se prijavim na konkurs za sredstva Ministarstva za kulturu 2005. godine. Tada sam konkurisao preko Katedre za arhitekturu Tehničkog fakulteta u Novom Sadu. Na katedri sam radio ukupno 6 godina, gde sam održao nekoliko seminara, uključujući seminare o projektovanju banaka, škola, biblioteka, hotela i dr. Moju prijavu za dobijanje sredstava za štampanje knjige podržao je dekan fakulteta Ćosić, medjutim, samu prijavu nije hteo da potpiše šef katedre za arhitekturu, Radomir Folić. Razlozi njegovog odbijanja bili su "da ima i drugih, njegovih magistranata i doktoranata, koji takodje žele da objave svoje knjige, a da ću im ja svojom prijavom ugroziti to pravo". Budući da kao fizičko lice nisam imao pravo konkurisanja, ja sam se povukao. Istovremeno sam se povukao sa radnog mesta na Arhitektonskom fakultetu i prijavio na biro za zapošljavanje.
Inače, taj Folić je gradjevinski statičar i nema mnogo veze sa arhitekturom. Razgovor sa takvim ljudima o arhitekturi je kao da sa seljakom iz Namibije pričaš o letu na Mars. Došao je na mesto šefa katedre nakon smrti Ranka Radovića i odmah je preuzeo isključivo pravo mentorstva nad magistrantima i doktorantima na odseku za arhitekturu. U toku prve godine dolaska na ovu poziciju, on je "izveo" preko 15 magistara i 4-5 doktora nauka na polju arhitekture, pa čak i na polju urbanizma, koje nema nikakvih dodirnih tačaka sa gradjevinskom statikom.
U novosadskoj arhitektonskoj sredini, poznat je slučaj odbranjenog magistarskog rada projekta enterijera kafića, od strane vlasnika kafića.

Moj izbor izmedju akademske institucije Arhitektonskog fakulteta u Novom Sadu i kuće velikog brata, nije se baš mnogo razlikovao...

Mada...

Ukućani kod velikog brata se ne razumeju mnogo u arhitekturu, ali se jako dobro razumeju u unovčavanje tudjih autorskih prava...

Maldini

PrimeMediator said...

Koji je đavo terao Slobodana Maldinija da konkuriše za ulaz u Kuću Velikog Brata?
PREVARIO SI SE! Naravno. A prevario si se jer si dozvolio sebi "provincijalizam", što je tebi, inače, nesvojstveno. Kad kažem "provincijalizmu", mislim na činjenicu da si prihvatio lokalnu, gradsku sliku o izdavačkoj kući "Samizdat B92", proklamovanu ili samoproklamovanu, svejedno, kao sliku kuće kojoj je cilj kultura. Jednom uspostavljeno mišljenje se u provinciji teško menja. A izdavačkoj kući koja posluje u sastavu Radio-difuznog preduzećć B92, jedini cilj može biti novac a ne kultura. Zbog čega mislim da je tako? Pa zbog Velikog Brata, naravno. Jer onog trenutka kada je RDP B92 dozvolilo sebi da emituje jednog Velikog Brata, postalo je jasno koje su prave namere i ciljevi te kuće. Jer u sprezi sa operaterom mobilne telefonije oni danas mogu da naprave više novca nego Topčiderska štamparija. Da se razumemo, nemam ja ništa protiv
Velikog Brata, naprotiv. Reality show je sjajna medijska tvorevina. Ceo život se bavim proučavanjem popularne kulture i moram priznati da nešto tako neodoljivo, pogotovo za najširi gledalački auditorijum, do sad nije stvoreno (Velikog Brata, konkretno, ne gledam jer mi je neinteresantan i neinventivan, ali sam imao prilike da pogledam neke druge emisije tog tipa, koje svojim scenarijima predviđaju neverovatne, čak dramatične
aktivnosti). Ali, u kulturno razvijenim zemljama se tačno zna koje televizijske mreže emituju Velikog Brata. Nikad one čija je primarna delatnost oblast kulture. U tome je problem B92. Oni bi i ovce i novce. E pa ne može. Možda je, čak, bliže istini reći da su se oni potpuno raskrinkali i
raskrstili sa ovcama (nisam siguran, ali izgleda da su počeli da emituju i kviz Milioner).
Novac o kojem govoriš, taj iznos kojim je trebalo da bude štampana tvoja knjiga predstavlja vrednost samo par minuta reklama na njihovoj televiziji. Ali oni se ne odriču ni tih par minuta u korist kulture. Ala jednom kad zine ždere sve. Pa zašto ne bi oteli i tebi tih tvojih par minuta ako mogu. A
vidiš da mogu, i što je još gore, hoće.
Ne treba da izražavaš žaljenje zbog velike greške koju si načinio kada si se opredelio za izdavačku kuću Samizdat B92, ako ga doživljavaš kao sopstvenu krivicu. Nisi ti kriv. Ono čime se ti baviš, a to je rad na polju kulture kao autora, je delatnost koja je izuzetno teška, gotovo nemoguća u sadašnjim uslovima. A tako je zbog nepostojanja odgovarajućeg menadžmenta za tu delatnost. Da si to imao nikada ne bi bila odabrana izdavačka kuća Samizdat B92. I to upravo zbog novca. Jer menadžment brine o tome da i autor i izdavač kao i oni, dobiju pripadajući deo kolača a da Delo ostane čvrsto u domenu kulture.
Ovih dana se digla velika halabuka oko destrukcije jedne promocije radijske emisije Peščanik. Prvo je naravno oštro protestovao B92. Onda su se oglasila sva moguća novinarska udruženja koja su stala u odbranu prava slobode mišljenja i govora, posebno novinara. Čak se i Predsednik Republike obratio tim povodom. I ja se slažem sa svim tim stavovima. Emisija Peščanik je izuzetna, hrabro iznosi stavove vezane za uočene društvene probleme i anomalije. Na žalost slušam je samo ponekad, jer meni ne odgovaraju termini emitovanja. Voleo bih kada bi urednice te emisije saznale za ovaj tvoj slučaj, i predstavile ga jednim segmentom svoje emisije, jer on predstavlja ozbiljan skandal u oblasti kulture. Ili da se bar, nekim putem, javnosti obrati vodeći glasnogovornik pomenute emisije, bivši eminentni rock kritičar. Ne sumnjam da bi cela ekipa Peščanika želela to da uradi. Ali sumnjam da bi u sopstvenoj kući, imale prava slobode mišljenja i govora. Čini mi se da se celo Radio-difuzno preduzećć B92 pretvorilo u Kuću Velikog Brata. Voleo bih da me demantuju.
Žao mi je što iz Kuće Velikog Brata nisi izbačen glasovima gledalaca, izborom tog i tog broja. Tebe je izbacio Veliki Brat lično.
Za utehu ti ostaje da si uspešno odigrao ulogu Superhika, koji otima siromašnima da bi dao bogatima.

giorgio said...

Postovani profesore, imate punu podrsku od grupe Vasih bivsih studenata sa novosadske arhitekture. Vase saopstenje smo objavili i na sajtu nase kolaborativne mreže ColumnNetwork. Nadamo se da ce te istrajati do kraja. http://www.columnnetwork.org/